banner

Тест: Какви сме според асиметрията на мозъка?

       Тестът по-долу за определяне типа личност е основан върху функционалната асимет-рия на главния мозък и се смята за един от най-ефективните.

          Както знаем функциите на лявото и дясното полукълбо на мозъка са раз¬лични. Лявото полукълбо отговаря за четене, смятане, реч. То позволява на човека да анализира предметите и яв¬ленията, да ги разчленява на елементи и да съставя логически вериги. Дясното по¬лукълбо пък оперира повече с образи, отколкото със знаци. И вместо към анализ е предразположено повече към синтез, т.е. създава възможност за моментално "схва¬щане" на взаимовръзката между различните свойства на предмета и тяхното взаи-модействие със свойствата на други предмети. То осигурява целостността на възприятие.

    Двете полукълба функционират в тясна взаимовръзка. Но в зависимост от кон¬кретните условия може да се формира относително доминиране на мисленето с ля¬вото или дясното полукълбо. А това в голяма степен определя психологическите особености на човека. Ако се вземе предвид, че лявата половина на тялото се управ¬лява от дясното полукълбо на мозъка и обратно - дясната от лявото, то по няколко прости действия може да се определят особеностите на характера на човека.

 

 Направете следните 4 неща:

  1. Сплетете пръстите на ръцете си: Пръстът на коя ръка е отгоре?
    (Отбележете си с буква "Л"- ляв или с буква "Д"- десен: по същия начин отбелязвай¬те и при другите задачи.)
  2. Определете водещото око: За целта вземете лист хартия и пробийте в него отвор. Сега погледнете някой предмет през отвора с двете очи. След това оставайки в същото положение, закривайте последователно лявото и дясното око. Ще видите предмета само с водещото око. (Отбележете го с буква.)
  3. Скръстете ръце на гърдите. Коя ръка е отгоре? (Отбележете с буква.)
  4. Ръкопляскайте известно време. Коя ръка е отгоре? (Отбележете с буква.)
         В зависимост от получената комбинация букви можете да определите психологическия тип на вашата личност.

1. ДДДД - ориентация към общоприетото мнение, към стереотипите. Това е консервативен тип характер с най-стабилното (правилно) поведение.
2. ДДДЛ - неуверен консерватизъм, слаб тип нервна система. Характерна черта - нерешителност.
3. ДДЛД - склонност към кокетство, решителност, чувство за хумор, активност, енергичност, артистицизъм. При общуването с такъв човек са необходими хумор и решителност, тъй като този силен тип характер не възприема по-слабите.
4. ДДЛЛ - рядък и самостоятелен тип характер. Близък до предходния, но по-малко решителен и енергичен, в известна степен по-мек. Висока контактност.
5. ДЛДД - делови тип характер, съчетаващ аналитичен ум и мекота (основна черта). По-често се среща при жените. Общоприет тип делова жена. Бавна адаптация, предпазливост. Такива хора никога не влизат в конфликти с "челен удар", при тях преобладава пресметливостта, търпимостта, забавеността в развитието на отношенията, известна хладина.
6. ДЛДЛ - най-слабия тип характер, много рядък. Беззащитността и слабостта са свързани както с неспособността да се влиза в конфликти, така и с податливостта на различни влияния. Среща се само при жените.
7. ДЛЛД - склонност към нови впечатления и способност да не създава конфликти, известно непостоянство. На подобни характери са свойствени емоционална мудност, нега, простота, редки прояви на смелост в общуването, способност да превключва на нов тип поведение. Значително по-често се среща при жените.
8. ДЛЛЛ - непостоянен и независим тип характер. Основна черта - аналитичност в съчетание с останалите леви тестове. Среща се рядко.
9. ЛДДД - един от най-често срещащите се типове характер с добра адаптация към различни условия. Основна черта - емоционалност в съчетание с достатъчна настойчивост, която се проявява преди всичко в основните стратегически въпроси на живота - брак, образование и т.н. Висока степен на податливост на чуждо влияние. Лесно установява контакт практически с всички останали типове характер. При мъжете емоционалността е понижена, наблюдава се склонност към флегматичност.
10. ЛДДЛ - мекота, отстъпчивост към предпазващо влияние. Изисква особено грижливо отношение към себе си. Тип "малката кралица".
11. ЛДЛД - най-силния тип характер, трудно се поддава на убеждаване - за целта се изисква силно разнообразно влияние. Способен да проявява настойчивост, но понякога тя преминава в "зацикляне" при преследването на второстепенни цели. Силна индивидуалност. Притежава способност за преодоляване на трудностите. Известен консерватизъм поради недостатъчно внимание към чуждата гледна точка. Такива хора не обичат инфантилността.
12. ЛДЛЛ - силен, но ненатрапчив характер, практически неподдаващ се на убеждаване. Основна черта - вътрешна агресивност, прикрита с външна мекота и емоционалност. Бързо взаимодействие, но бавно взаиморазбиране.
13. ЛЛДД - дружелюбие и простота, известна разхвърляност на интересите.
14. ЛЛДЛ - основни черти - простодушие, мекота, доверчивост. Това е много рядък тип.
15. ЛЛЛД - емоционалност в съчетание с решителност (основна черта). Енергичността и известната разхвърляност водят до това, че подобни типове могат под влияние на емоциите веднага да вземат прибързани решения.
16. ЛЛЛЛ - притежателите на пълен набор "леви" тестове са хора, за които са характерни: способността да погледнат на нещата по-нов начин,, много голяма емоционалност, индивидуализъм, упорство. Стремежът към самозащита понякога преминава в затвореност.''